Awa Awa / アワアワ

Suru Suru / スルスル

Toro Toro / トロトロ

Shara Shara / シャラシャラ

Kyun Kyun / キュンキュン

Howa Howa / ホワホワ

Byun Byun / ビュンビュン

Pata Pata / パタパタ

Kurun Kurun / クルンクルン

Puri Puri / プリプリ

Yawa Yawa / ヤワヤワ

Yura Yura / ユラユラ